ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«MEMORYBOOST»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δ. & Ι. ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ - ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, οδός Ζεφύρου αρ.44, με Α.Φ.Μ. 094110760 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και εκπροσωπείται νόμιμα στην υπογραφή του παρόντος από τον κ. Θωμά Δαμκαλίδη του Ιωάννη, Πληρεξούσιο του Διευθύνοντος Συμβούλου δυνάμει του υπ΄αριθμ. 7584/15-06-2017 ειδικού πληρεξουσίου, εφεξής επονομαζόμενη ως «Εταιρεία», διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο: «MemoryBoost».Οι παρόντες όροι βρίσκονται αναρτημένοι στο διαδικτυακό ιστότοπο του διαγωνισμού:


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ1. Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν άτομα που έχουν πραγματοποιήσει αγορές προϊόντων της Εταιρείας με συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Εξαιρούνται από το Διαγωνισμό τα ανίκανα ή περιορισμένα ικανά προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι ανήλικοι, οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε σχετίζεται επαγγελματικά με τον εν λόγω Διαγωνισμό.


Δεδομένου ότι για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι υποχρεωτική η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Εταιρείας, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί εναλλακτικά να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Εταιρεία (τηλ. επικοιν. 210 9410888 ) καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού κατά τις ημέρες Δευτέρα & Τρίτη και ώρες 11.00 - 14.00 δίνοντας το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνσή του, τηλέφωνο επικοινωνίας και email και θα του δίδεται τηλεφωνικά ένας 4ψήφιος κωδικός για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.


2. Τρόπος Συμμετοχής / Μηχανισμός Διαγωνισμού: Ο κάθε ενδιαφερόμενος για να συμμετέχει θα πρέπει αρχικά να πραγματοποιήσει την αγορά προϊόντος της Εταιρείας ή να λάβει τηλεφωνικώς τον 4ψήφιο κωδικό.


Ύστερα, καλείται να φωτογραφήσει την πιστοποιημένη απόδειξη της συγκεκριμένης αγοράς, εάν στην απόδειξη δεν αναγράφεται η ονομασία του προϊόντος καλείται να φωτογραφήσει την απόδειξη και τη συσκευασία του προϊόντος κλειστή.Εάν έχει λάβει τον 4ψήφιο κωδικό, θα πρέπει να σημειώσει τον κωδικό σε λευκό χαρτί και να το φωτογραφήσει έτσι ώστε στην φωτογραφία ο κωδικός να φαίνεται ξεκάθαρα.Ύστερα, θα πρέπει να επισκεφθεί το memoryboost.gr όπου και να συμπληρώσει την ειδική φόρμα με τα στοιχεία του και έπειτα να μεταφορτώσει (upload) την φωτογραφία της απόδειξης ή του 4ψήφιου κωδικού. Η κάθε απόδειξη και ο κάθε κωδικός έχουν δικαίωμα μίας συμμετοχής.Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει όσες αγορές επιθυμεί κερδίζοντας παραπάνω συμμετοχές.


Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων, των οποίων οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση.3. Οι κληρώσεις


Οι κληρώσεις του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθούν τις παρακάτω ημερομηνίες με τα αντίστοιχα δώρα κλήρωσης ανά ημερομηνία:


§ 22 Φεβρουαρίου 2019 – Bluetooth Soundbar Crystal Audio CASB240 – 3 τεμάχια


§ 1 Μαρτίου 2019 – action camera Rollei 540 – 3 τεμάχια


§ 8 Μαρτίου 2019 – συσκευή αποθήκευσης ψηφιακών αρχείων WD My Cloud Home 4TB – 2 τεμάχια


§ 15 Μαρτίου 2019 – ψηφιακή DSLR φωτογραφική μηχανή Nikon D3500 + AF-P 18-55mm VR kit – 1 τεμάχιο


§ 22 Μαρτίου 2019– Bluetooth Soundbar Crystal Audio CASB240 – 3 τεμάχια


§ 29 Μαρτίου 2019 – action camera Rollei 540 – 3 τεμάχια


§ 5 Απριλίου 2019 – συσκευή αποθήκευσης ψηφιακών αρχείων WD My Cloud Home 4TB – 2 τεμάχια


§ 12 Απριλίου 2019 – ψηφιακή DSLR φωτογραφική μηχανή Nikon D3500 + AF-P 18-55mm VR kit – 1 τεμάχιοΟι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων κωδικών, διασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας. Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο για τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Εταιρεία θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει.4. Διάρκεια Διαγωνισμού


Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του διαγωνισμού ξεκινά την 22η Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 09:00 και θα ολοκληρωθεί την 12η Απριλίου 2019, και ώρα 23:59 (εφεξής «Διάρκεια»).


Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή και δεν θα δεσμεύει την Εταιρεία ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα λήξης θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν την Εταιρεία ή/και οποιονδήποτε τρίτο.5. Δώρα Διαγωνισμού / Τρόπος Παραλαβής


Οι νικητές θα είναι 18 και τα δώρα είναι τα εξής:


§ Nikon D3500 + AF-P 18-55mm VR kit – 2 τεμάχια


§ Rollei 540 action camera – 6 τεμάχια


§ WD My Cloud Home 4TB – 4 τεμάχια


§ Crystal Audio CASB240 Bluetooth Soundbar Crystal Audio – 6 τεμάχιαΟι αποστολές των δώρων προς τους νικητές του διαγωνισμού, θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της Εταιρείας. Ο νικητής, θα ενημερωθεί από την Εταιρεία για τον τρόπο εξαργύρωσης του Δώρου του μέσω email μετά τη λήξη της κλήρωσης. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται εκ νέου από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.), για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των Δώρων, καθώς επίσης η εταιρεία δύναται να ζητήσει επιπλέον νομιμοποιητικά έγγραφα (επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας κοκ) για την παραλαβή του δώρου. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με μετρητά.


Οι νικητές δικαιούνται να αποδεχτούν το Δώρο τους εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους, μετά από συνεννόηση με την εταιρεία. Σε περίπτωση που oι νικητές δεν ανταποκριθούν εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους, αμελήσουν, αδιαφορήσουν, αρνηθούν τα Δώρα τα οποία δικαιούνται ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί τους για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό τους, χάνουν οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά τους όσον αφορά τα Δώρα αυτά. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Εταιρείας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στους νικητές τα Δώρα, ούτε εναλλακτικά Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών Δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας.6. Ρητή Δήλωση / Συγκατάθεση / Αποδοχή Συμμετεχόντων


Όλοι οι Συμμετέχοντες/αποστολείς της πρόσκλησης στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους, υποχρεούται να μη συμμετάσχει στο Διαγωνισμό. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:


(α) Η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) την οποία δηλώνουν οι συμμετέχοντες στη φόρμα στοιχείων δεν ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους,


(β) είναι ενήλικοι, ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών,


(γ) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό,


(δ) με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου,


(ε) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Εταιρεία τα προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς παρέχουν για τους σκοπούς του διαγωνισμού


(στ) παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στην Εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων, στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα διαγωνισμού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, YouTube κλπ.), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook κλπ.). Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οι συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, της συμμετοχής τους, της κλήρωσης, των απόψεων που τυχόν καταθέσουν οι παρευρισκόμενοι συμμετέχοντες μέσω Facebook ή φωτογραφίας ή video, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους. Σε περίπτωση κατά την οποία ο νικητής αρνηθεί την προβολή του κατά τα ανωτέρω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακυρώσεως της συμμετοχής του.


(ζ) Παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Εταιρείας σε περίπτωση που η τελευταία κρίνει ότι κάποιος συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από το Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους συμμετοχής.


(η) Οι επιλεγμένοι φίλοι των συμμετεχόντων από τη στιγμή που αποδέχονται το δώρο του διαγωνισμού σε περίπτωση ανακήρυξής τους, αποδέχονται και τους όρους του διαγωνισμού στο σύνολό τους.7. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων


Η Εταιρεία δύναται - αλλά δεν υποχρεούται - να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες αναλυτικούς όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, δυσφημιστικό, επικίνδυνο, ρατσιστικό, που προβάλουν ανταγωνιστικά προϊόντα, που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή εν γένει αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:


(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο συμμετέχων δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις κάποιου από τους Όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή αποσύρει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων


(β) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες αναλυτικούς όρους ή για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του.8. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη


Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους αυτού ή/και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στον Τύπο ή στο Διαδίκτυο. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Εταιρείας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στη φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον ιστότοπο του brand memoryboost.gr κατά το χρόνο διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή για φόρμες που απολέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες αναλυτικούς όρους θα τεθούν εκτός κλήρώσης.9. Εμπορικά Σήματα / Πνευματική Ιδιοκτησία της Εταιρείας


Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Ομίλου της Εταιρείας.10. Προσωπικά Δεδομένα


Η Εταιρεία εκτελεί την επεξεργασία των δεδομένων και είναι υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε διακομιστή του παρόχου της Εταιρείας. Δε θα μεταφέρουμε τα δεδομένα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.H Εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και ακέραια συλλογή, διαφύλαξη και επεξεργασία τυχόντων προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.Η Εταιρεία θα κρατήσει τα στοιχεία των συμμετεχόντων σε βάση δεδομένων, είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων, είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια ή μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου που μπορεί να διορίσει (ο «Εκτελών την Επεξεργασία») προκειμένου να διεκπεραιώσει τη διαχείριση των δεδομένων, αποκλειστικά και μόνο με σκοπό τη διενέργεια του Διαγωνισμού. Επίσης, σε περίπτωση που ο συμμετέχων δώσει τη συγκατάθεσή του, τα ανωτέρω ισχύουν και για μελλοντική απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της.Η Εταιρεία θα κρατήσει τα δεδομένα το πολύ για μέχρι δύο χρόνια από τη λήξη του διαγωνισμού, διότι μπορεί να υπάρξουν επιλαχόντες ή κάποιος νικητής να αρνηθεί το δώρο του ή κάποιος να προσβάλει τον διαγωνισμό. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης και να ζητήσει την διαγραφή των δεδομένων του στέλνοντας email στο info@memoryboost.gr. Στην ίδια διεύθυνση email μπορεί να ζητήσει και διευκρινίσεις για τα δεδομένα του.11. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας


Οι συμμετέχοντες μεταβιβάζουν οριστικά, ανέκκλητα και ατελώς στην Εταιρεία απεριόριστα, παγκοσμίως και εις το διηνεκές, το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων, βίντεο και λοιπών πνευματικών έργων που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και της συμμετοχής τους σε αυτόν (εφεξής τα «Έργα») χωρίς χρονικό, γεωγραφικό ή άλλο περιορισμό, προκειμένου η Εταιρεία να καθίσταται αποκλειστική δικαιούχος των Έργων και να έχει το δικαίωμα πλήρους και αποκλειστικής εκμετάλλευσης αυτών, καθώς και το δικαίωμα παραχώρησης αυτών σε οποιονδήποτε τρίτο, σχετικά με τη χρήση και εκμετάλλευση αυτών, με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, είτε χρησιμοποιείται σήμερα, είτε επινοηθεί στο μέλλον, για ολόκληρη την περίοδο προστασίας των δικαιωμάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τυχόν παρατάσεων και ανανεώσεών αυτής και, εν συνεχεία, εφόσον είναι δυνατόν, στο διηνεκές.Η δια των παρόντων Αναλυτικών Όρων συμφωνημένη μεταβίβαση λαμβάνει χώρα χωρίς ο συμμετέχων να δικαιούται οποιαδήποτε αμοιβή, η δε παραχωρούμενη δια των παρόντων αναλυτικών όρων συναίνεση κάθε συμμετέχοντος στην άσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων που της παραχωρούνται ανωτέρω, αποτελεί νόμιμο τρόπο άσκησης του ηθικού δικαιώματος, ο οποίος είναι δεσμευτικός για τον συμμετέχοντα.12. Επίλυση Διαφορών


Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων αναλυτικών όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν φιλικά.Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών αναλυτικών όρων.13. Πληροφορίες


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210 9410888, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00πμ έως τις 17:00μμ.


Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η « Πολιτική Προστασίας ») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία με την επωνυμία «Δ. & Ι. ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕ», η οποία εδρεύει στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής (οδός Ζεφύρου αρ. 44), με ΑΦΜ 094110760, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, (αναφερομένη εφεξής ως η « Εταιρεία»), συλλέγει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε σε ιστοσελίδες που ελέγχονται από την Εταιρεία και παρέχουν σύνδεση (link) με την παρούσα Πολιτική Προστασίας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας περιγράφει επίσης τη συλλογή συγκεκριμένου τύπου τεχνικών πληροφοριών και πληροφοριών διαδικτύου μέσω cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.


Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί ή/και τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση την παρούσα Πολιτική Προστασίας προκειμένου ιδίως να ανταποκρίνεται σε τεχνολογικές εξελίξεις, νομικές ή ρυθμιστικές αλλαγές (συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αλλαγών στην ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), καθώς και στην ορθή επιχειρηματική πρακτική.


Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας πριν καταχωρήσετε προσωπικά σας δεδομένα και να την ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν ενημερώσεις ή/και τροποποιήσεις της.


Ι. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα – Νόμιμες Βάσεις Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Επεξεργασίας


α) Καταχώρηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν


Προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση των εκάστοτε προσφερόμενων υπηρεσιών, επιχειρηματικών λειτουργιών ή/και παροχών της Εταιρείας μας, για την ενημέρωσή σας σε σχέση με προσφορές που αφορούν Προϊόντα, τη συμμετοχή σας σε προωθητικές ενέργειες, καθώς και την αποστολή από την Εταιρεία προς εσάς Newsletters, και τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας της Εταιρείας μας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να μας δηλώσετε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και στοιχεία. Για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας δεν θα πρέπει να παρέχετε στην Εταιρεία μας δεδομένα τα οποία δεν ζητούνται ειδικά.


Τα ανωτέρω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και στοιχεία συλλέγονται αποκλειστικά και μόνον για την παροχή ή/και διεκπεραίωση των αντίστοιχων κάθε φορά υπηρεσιών, επιχειρηματικών λειτουργιών και παροχών κλπ, για την επιβεβαίωση και ταυτοποίησή σας σε κάθε αναγκαία περίπτωση και εν γένει για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μας με εσάς, είναι δε τα απολύτως συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που εκάστοτε απαιτούνται. Επίσης, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα διατηρούνται από την Εταιρεία υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθεί ο εκάστοτε σκοπός επεξεργασίας τους.


β) Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας


Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία λαμβάνει από εσάς μέσω της παρούσας ιστοσελίδας επί τη βάσει των προϋποθέσεων που ορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας «Γενικός Κανονισμός»).


Όσον αφορά στην ενημέρωσή σας σε σχέση με προσφορές που αφορούν Προϊόντα, τη συμμετοχή σας σε προωθητικές ενέργειες, σεμινάρια που διοργανώνονται κατά καιρούς από την Εταιρεία, καθώς και την αποστολή από την Εταιρεία προς εσάς Newsletters των Προϊόντων αλλά και ενημερωτικής ή τεχνικής φύσεως πληροφορίες σε σχέση με τα Προϊόντα, αλλά και προκειμένου να διασφαλίζεται η επικοινωνία της Εταιρείας μας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν πραγματοποιείται κατόπιν χορήγησης από μέρους σας της ρητής συγκατάθεσής σας ως προς αυτές τις μορφές επεξεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. (α) του Γενικού Κανονισμού.


Σημειώνεται ότι μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας έχει δικαίωμα πρόσβασης και επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που καταχωρείτε και μόνο στην έκταση που αυτό εκάστοτε απαιτείται για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας και στην οικεία νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία μας δεν ανακοινώνει σε τρίτους τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας εκτός από εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή των εκάστοτε υπηρεσιών και τη διεκπεραίωση των σχετικών επιχειρηματικών λειτουργιών από τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες. Περαιτέρω, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας που τηρούνται από την Εταιρεία μας δύνανται να γνωστοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.


Η ιστοσελίδα της Εταιρείας μας ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία μας για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.


γ) Ορθότητα και ακρίβεια προσωπικών δεδομένων


Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και στοιχεία που καταχωρείτε στην ιστοσελίδα μας θα πρέπει να είναι απολύτως ορθά, ακριβή και επικαιροποιημένα, η δε καταχώρησή τους επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης προς τούτο. Η πλήρης και αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, αλήθεια και επικαιροποίηση των δεδομένων που δηλώνετε βαρύνει μόνον εσάς και η Εταιρεία μας δεν υποχρεούται ούτε και δύναται να προβεί σε καμία ταυτοποίηση ή επιβεβαίωσή τους, αλλά βασίζεται καλόπιστα στην ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε στοιχείου θα πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως άμεσα. Σε περίπτωση που οι υποχρεώσεις της Εταιρείας μας οι οποίες υλοποιούνται με τη χρήση των δηλωθέντων σε εμάς στοιχείων σας δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώσατε εσείς, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα μας έχετε γνωστοποιήσει θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα δηλωθέντα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας, ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως σχετικά).


δ) Υπεύθυνος Επεξεργασίας


Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν και καταχωρείτε στην παρούσα ιστοσελίδα, είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΚΑΙ Ι. ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ - ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, διατηρεί εγκατάσταση επί της οδού Ζεφύρου αριθ. 44, έχει Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121879401000, ΑΦΜ 094110760 και εκπροσωπείται νόμιμα.


Τα στοιχεία επικοινωνίας του ανωτέρω Υπεύθυνου Επεξεργασίας είναι τα ακόλουθα:


Διεύθυνση: Ζεφύρου 44, Π. Φάληρο, Τ.Κ.: 175 64, Τηλέφωνο: +30 2109410888, Fax: +30 2109427058, Email: desk@damkalidis.gr


Για την άσκηση των ακολούθως αναφερόμενων Δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε άλλο αίτημα σχετικό με την Επεξεργασία, παρακαλείσθε όπως απευθύνεστε στον Υπεύθυνο επεξεργασίας, κ. Breitzke Werner, με τηλέφωνο: 210-9410888, Fax: 210-9427058, Email: breitz@damkalidis.gr.


ΙΙ. Τα Δικαιώματά σας ως Υποκειμένου των Δεδομένων


Ως Υποκείμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματα, τα οποία σας αναγνωρίζονται δυνάμει του Γενικού Κανονισμού. Συγκεκριμένα:


1. Δικαίωμα Πρόσβασης


Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού, ως Υποκείμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε Δικαίωμα Πρόσβασης σε σχέση με την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι δικαίωμα να λαμβάνετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία, καθώς και σχετικές με την επεξεργασία αυτή πληροφορίες.


Το Δικαίωμα Πρόσβασης μπορείτε να το ασκήσετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Επεξεργασίας, κατόπιν υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.


2. Δικαίωμα Διόρθωσης


Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού, ως Υποκείμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε Δικαίωμα Διόρθωσης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, ήτοι έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση τυχόν ανακριβούς Δεδομένου Προσωπικού Χαρακτήρα. Επίσης, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.


Το Δικαίωμα Διόρθωσης μπορείτε να το ασκήσετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Επεξεργασίας, κατόπιν υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.


3. Δικαίωμα Διαγραφής («Δικαίωμα στη Λήθη»)


Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού, ως Υποκείμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε Δικαίωμα Διαγραφής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, ήτοι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τη διαγραφή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τους λόγους και υπό τους όρους που αναφέρει το άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού, ιδίως αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την Επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, σε σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού χαρακτήρα σας για την επεξεργασία των οποίων ως ανωτέρω παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, ή αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.


Το Δικαίωμα Διαγραφής μπορείτε να το ασκήσετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Επεξεργασίας, κατόπιν υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.


4. Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας


Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού, ως Υποκείμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, ήτοι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τον περιορισμό της Επεξεργασίας, για τους λόγους και υπό τους όρους που αναφέρει το άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού, ιδίως όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας και για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας.


Το Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας μπορείτε να το ασκήσετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, κατόπιν υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.


5. Δικαίωμα Εναντίωσης στην Επεξεργασία


Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού και υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, ως Υποκείμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε Δικαίωμα Εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, ιδίως αυτών τα οποία αφορούν σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των Προϊόντων της Εταιρείας μας.


Το Δικαίωμα Εναντίωσης στην επεξεργασία μπορείτε να το ασκήσετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Επεξεργασίας, κατόπιν υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.


6. Δικαίωμα στη Φορητότητα του Δεδομένου Προσωπικού Χαρακτήρα


Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Γενικού Κανονισμού και υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, ως Υποκείμενα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας. Συγκεκριμένα, μπορείτε να λαμβάνετε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να διαβιβάσει απευθείας τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.


Το Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορείτε να το ασκήσετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Επεξεργασίας, κατόπιν υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.


7. Δικαίωμα Ανάκλησης της Συγκατάθεσης


Ως Υποκείμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη Συγκατάθεση στην Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, την οποία συγκατάθεση παρέχετε για τους ανωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς επεξεργασίας.


Το Δικαίωμα Ανάκλησης της Συγκατάθεσης ως προς την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορείτε να το ασκήσετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Επεξεργασίας, κατόπιν υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.


Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του Γενικού Κανονισμού, η από μέρους σας άσκηση του Δικαιώματος Ανάκλησης της Συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκλησή της.


8. Δικαίωμα Υποβολής Καταγγελίας στην Εποπτική Αρχή


Εφόσον θεωρείτε ότι στο πλαίσιο της Επεξεργασίας θίγονται τα δικαιώματά σας ως Υποκειμένου των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, ήτοι την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


ΙΙΙ. Απόρρητο και Ασφάλεια


Το σύνολο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας και των στοιχείων σας διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και η Εταιρεία λαμβάνει κάθε εύλογο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία καθώς και την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων σας από απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση τρίτων. Το προσωπικό μας είναι εκπαιδευμένο σχετικά με τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και την κατάλληλη και ασφαλή διαχείριση των δεδομένων των πελατών/χρηστών. Στο μέτρο του δυνατού και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Εταιρεία επιδιώκει να διασφαλίζει ότι τα ίδια πρότυπα ασφαλείας τηρούνται και από τα πρόσωπα στα οποία τυχόν αποστέλλει δεδομένα και πληροφορίες, ή από τα πρόσωπα τα οποία επεξεργάζονται δεδομένα και πληροφορίες για λογαριασμό της.


ΙV. Cookies


Η Εταιρεία μας μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως τα cookies. Τα cookies είναι μικρά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία αποστέλλονται από μία διαδικτυακή τοποθεσία και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική συσκευή κάθε επισκέπτη/χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα, να διευκολύνουν την πρόσβαση του επισκέπτη/ χρήστη σε αυτές και να συλλέγουν επιλογές/στοιχεία των χρηστών.


Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι σε κρυπτογραφημένη μορφή και μη αναγνώσιμα εφόσον κάποιος επιλέξει να ανοίξει με ένα word editor το φυσικό αρχείο που κρατείται στον προσωπικό υπολογιστή του. Επίσης όλα τα ανωτέρω cookies είναι τεχνικά αναγκαία cookies (strictly necessary cookies) για την λειτουργία της ιστοσελίδας μας ή λειτουργικά session cookies (functionality session cookies).ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ MEMORY BOOST

Ο διαγωνισμός “Boost your Memory” σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε δώρα συνολικής αξίας 2.500€, με την αγορά προϊόντων SanDisk ή WD. Η αγορά και η συμμετοχή στον διαγωνισμό μέσω της συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας στην ιστοσελίδα memoryboost.gr πρέπει να πραγματοποιηθεί από 01/02/2019 έως και 28/03/2019. Στο χρονικό αυτό διάστημα θα πραγματοποιηθούν οκτώ κληρώσεις που θα ορίσουν τους νικητές των δώρων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στους «Όρους του Διαγωνισμού».


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ζεφύρου 44,175 64 Π. Φάληρο


+30 2109410888


info@memoryboost.gr


Copyright © 2018 memoryboost.gr